اقامتگاه های اجاره ای مبله در تهران

زودروم یک تخته / سینگل/ پنجره رو به راهرو / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
1 نفر
هرشب 60,000تومان
هرشب 45,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، میدان امام خمینی
1 نفر
هرشب 105,000تومان
هرشب 89,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل/ سرویس بهداشتی خارج از اتاق / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
1 نفر
هرشب 60,000تومان
هرشب 45,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل/ سرویس بهداشتی خارج از اتاق/پنجره رو به راهرو / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
1 نفر
هرشب 60,000تومان
هرشب 45,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل/ سرویس بهداشتی خارج از اتاق/پنجره رو به راهرو / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
1 نفر
هرشب 60,000تومان
هرشب 45,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل/ سرویس بهداشتی خارج از اتاق/پنجره رو به راهرو / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
1 نفر
هرشب 60,000تومان
هرشب 45,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل/ سرویس بهداشتی خارج از اتاق/پنجره رو به راهرو / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
1 نفر
هرشب 60,000تومان
هرشب 45,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، میدان امام خمینی
1 نفر
هرشب 105,000تومان
هرشب 89,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل/پنجره رو به راهرو / مهمانپذیر

تهران، سعدی
1 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب 69,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، سعدی
1 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب 69,000تومان

زودروم یک تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، سعدی
1 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب 69,000تومان

زودروم یک تخته/ سینگل/ سرویس بهداشتی بیرون از اتاق / هتل

تهران، جمهوری
1 نفر
هرشب 170,000تومان
هرشب 120,000تومان