رزرو مهمانپذیر و مسافرخانه ارزان در تهران - رزرو مهمانپذیر در تهران با تخفیف

زودروم 2 تخته / توئین / مهمانپذیر

تهران، میدان راه آهن
2 نفر
هرشب 140,000تومان
هرشب عادی 125,000تومان

زودروم 1 تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
1 نفر
هرشب 60,000تومان
هرشب عادی 55,000تومان

زودروم 2 تخته / توئین / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
2 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب عادی 80,000تومان

زودروم 2 تخته / توئین / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
2 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب عادی 80,000تومان

زودروم 3 تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
3 نفر
هرشب 110,000تومان
هرشب عادی 105,000تومان

زودروم 2 تخته / توئین / مهمانپذیر

تهران، سعدی
2 نفر
هرشب 125,000تومان
هرشب عادی 115,000تومان

زودروم 2 تخته / توئین / مهمانپذیر

تهران، پانزده خرداد
2 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب عادی 80,000تومان

زودروم 1 تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، سعدی
1 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب عادی 80,000تومان

زودروم 2 تخته / توئین / مهمانپذیر

تهران، سعدی
2 نفر
هرشب 135,000تومان
هرشب عادی 119,000تومان

زودروم 1 تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، سعدی
1 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب عادی 80,000تومان

زودروم 1 تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، میدان امام خمینی
1 نفر
هرشب 85,000تومان
هرشب عادی 75,000تومان

زودروم 4 تخته / سینگل / مهمانپذیر

تهران، میدان خراسان
4 نفر
هرشب 200,000تومان
هرشب عادی 150,000تومان