اقامتگاه های اجاره ای مبله در مشهد

زودروم 5 تخته / سینگل / دبل / هتل آپارتمان

مشهد
5 نفر
هر نفر 95,000تومان
هر نفر 45,000تومان

زودروم 7 تخته / سینگل / دبل / هتل آپارتمان

مشهد
7 نفر
هر نفر 95,000تومان
هر نفر 45,000تومان

زودروم 4 تخته / سینگل / دبل / هتل آپارتمان

مشهد
4 نفر
هر نفر 95,000تومان
هر نفر 45,000تومان

زودروم 3 تخته / سینگل / دبل / هتل آپارتمان

مشهد
3 نفر
هر نفر 95,000تومان
هر نفر 45,000تومان