اقامتگاه های اجاره ای مبله در مشهد

زودروم دو تخته / سینگل / هتل

مشهد
2 نفر
هر نفر 100,000تومان
هر نفر 50,000تومان

زودروم 2 تخته / دبل / هتل

مشهد
2 نفر
هر نفر 100,000تومان
هر نفر 50,000تومان

زودروم 3 تخته / سینگل / هتل

مشهد
3 نفر
هر نفر 100,000تومان
هر نفر 50,000تومان

زودروم 4 تخته / دبل / سینگل / هتل آپارتمان

مشهد
4 نفر
هر نفر 100,000تومان
هر نفر 58,000تومان

زودروم چهار تخته / دبل /سینگل / هتل

مشهد
4 نفر
هر نفر 100,000تومان
هر نفر 50,000تومان

زودروم 5 تخته / سینگل / دبل / هتل آپارتمان

مشهد
5 نفر
هر نفر 100,000تومان
هر نفر 58,000تومان