اقامتگاه های اجاره ای مبله در مشهد

زودروم 2 تخته / سینگل / هتل

مشهد
2 نفر
هر نفر 100,000تومان
هر نفر 70,000تومان

زودروم 2 تخته / دبل / هتل

مشهد
2 نفر
هر نفر 100,000تومان
هر نفر 70,000تومان

زودروم 3 تخته / سینگل / هتل

مشهد
3 نفر
هر نفر 100,000تومان
هر نفر 70,000تومان

زودروم 4 تخته / سینگل / دبل / هتل

مشهد
4 نفر
هر نفر 100,000تومان
هر نفر 70,000تومان